PROVOZNÍ ŘÁD POSKYTOVATELE ROZMNOŽOVACÍCH SLUŽEB

K-economy s.r.o., Brno, Cejl 91, okres Brno-město, PSČ: 602 00 IČ: 26 22 83 19, spol. zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38504 provozovna : copy centrum K-copy, Cejl 91, 602 00 Brno

 1. Poskytovatel rozmnožovacích služeb vydává za účelem plnění svých povinností uložených mu zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, (dále také jen jako „autorský zákon“) tento Provozní řád (dále také jen jako „provozní řád“).
 2. V textu provozního řádu se poskytovatelem rozumí poskytovatel rozmnožovacích služeb a provozovatel provozovny poskytující rozmnožovací služby a zákazníkem subjekt objednávající nebo kupující zboží či služby od poskytovatele, přičemž tito potom společně vystupují v obchodním vztahu jako smluvní strany.
 3. Dle autorského zákona je předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále také jen jako „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo.
 4. Dle ustanovení § 25 odst. 1 autorského zákona platí, že u zveřejněných děl (díla chráněná autorským zákonem po jejich prvním veřejném vystavení, vydání či jiném zpřístupnění veřejnosti), která lze rozmnožovat pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, má jejich autor právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.
 5. Dle ustanovení § 25 odst. 2 autorského zákona platí, že osobou povinnou platit odměnu podle § 25 odst. 1 autorského zákona je poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny, přičemž je poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin.
 6. Výše odměny, kterou je poskytovatel rozmnožovacích služeb povinen 1x ročně odvádět příslušnému kolektivnímu správci (Divadelní a literární agentura, občanské sdružení (dále také jen jako „DILIA“)) činí v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona u černobílé rozmnoženiny částku ve výši 0,20 Kč za stránku a u barevné rozmnoženiny 0,40 Kč za stránku, přičemž tyto částky mohou být měněny v závislosti na novelizaci příslušných legislativních ustanovení.
 7. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že při pořízení rozmnoženiny autorského díla, jež je chráněno autorským zákonem, mu bude poskytovatelem účtována kromě ceny za pořízení příslušné rozmnoženiny také odměna autora, jež je stanovena dle příslušných ustanovení autorského zákona a je hrazena poskytovatelem kolektivnímu správci DILIA. Ustanovení tohoto odstavce neplatí v případě uplatnění postupu dle odstavce 8 tohoto provozního řádu.
 8. Pro případ, že zákazník je sám autorem autorského díla, uděluje okamžikem pořízení rozmnoženiny autorského díla, jež je chráněného autorským zákonem, poskytovateli rozmnožovacích služeb bezúplatnou licenci k právu na rozmnožování díla. Obdobně se postupuje i v případě, že zákazníkem vytvořený podklad pro pořízení rozmnoženiny není autorským dílem, tedy se nejedná o dílo chráněné autorským zákonem.
 9. Zákazník je oprávněn si za úplatu vyžádat od poskytovatele provedení zkušebního výtisku či náhledu. V případě, že si zákazník nevyžádá od poskytovatele provedení zkušebního výtisku či náhledu, je zákazník srozuměn s tím, že je povinen odebrat a řádně zaplatit veškeré zhotovené zboží tak, jak je zpracováno poskytovatelem na tiskových a kopírovacích strojích při jejich defaultních nastaveních.
 10. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě prodlení se zaplacením ceny služby či odebraného zboží, je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení se zaplacením ceny služby či odebraného zboží o více než deset dnů, je zákazník povinen uhradit provozovateli počínaje jedenáctým dnem prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 11. Provozovatel a zákazník se dále dohodli, že veškeré spory vzniklé z obchodního vztahu založeného na odebrání zboží či služeb zákazníkem od poskytovatele nebo v souvislosti s odebráním zboží či služeb zákazníkem od poskytovatele budou řešeny před obecným soudem, přičemž místně příslušným soudem bude soud, jenž je místně příslušným soudem provozovatele.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 25. 9. 2014.
Milan Kaláb jednatel K-economy s.r.o.